Nama : Corry Thelma Tendean,SH

NIP : 19590403 198303 2 010

Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Tingkat 1, IV/b

TMT Pangkat : 01 April 2015

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat

TMT Jabatan : 04 Januari 2017